มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ประวัติ มพส.

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการ มพส.

บริการของ มพส.

ประวัติ มพส.

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) หรือ Energy for Environment Foundation (EforE) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ริเริ่มและก่อตั้งโดย ดร.
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ มพส. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย เผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ชีวมวล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่มากในประเทศให้มากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล” ภายใต้การบริหารงานของ มพส. เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมการนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานให้มากขึ้น โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคในการใช้ชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องหมายของมูลนิธิคือ รูปโลกุตระบนต้นโพธิ์ โดยโลกุตระเป็นสัญลักษณ์ถึงการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 1. วัตถุประสงค์

  เพื่อสนับสนุนงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เช่น
  งานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

  เพื่อสาธิต และเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและรวมถึงการออกแบบวัสดุก่อสร้างอาคารเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  เพื่อสาธิตและเผยแพร่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

  เพื่อส่งเสริมการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่น เช่น พลังงานความร้อนและไอน้ำ

  เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และบริหารโครงการที่ได้รับ
  การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมิได้มุ่งหากำไร

  เผยแพร่ความรู้ แนวความคิดและวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ติดต่อและร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน

 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th