มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Books of EforE

Publication of E for E

Seminar Presentation

Newsletter

Video Clip

Renewable Energy Information

Gallery

RE Power Plant

Biomass Price

Biomass Calendar

Seminar Presentation

2561
Title Date Download
2014
Title Date Download
2009
Title Date Download
พลังงานสีเขียวกับโอกาสของการลงทุน 2 December 2009
พลังงานทดแทนยั่งยืนช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร 30 April 2009
กังหันลม...พลังงานทางเลือกใหม่ 25 June 2009
บทบาทของ ESCO FUND กับการลงทุน ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 15 December 2009
ภาคธุรกิจกับการปรับตัวในการลดภาวะโลกร้อน 9 December 2009
ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย 4 December 2009
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน 2 December 2009
การกำหนดนโยบายในการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน 22 October 2009
กลไกพลังงานสีเขียว Carbon Offset ในรูปแบบ CSR 2 December 2009
Thailand : Updates and Industry Regulation 8 October 2009
พลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย 10 September 2009
Seminar 2009: Thailand Experience in clean Energy and Vision for the Future 19 June 2009
Seminar 2009: Nuclear Energy : What are the Options? 22 May 2009
Seminar 2009: The Role of Renewable Energy, Cogeneration and Distributed Generation in Sustainable Energy Development in Thailand 20 May 2009
Seminar 2009: กรณีศึกษา : พลังงาน 21 July 2009
Seminar 2009: Thailand’s Long-term Energy Security and Climate Change Challenges 26 July 2009
Seminar 2009: คนไทยจะปรับตัวให้เข้ากับน้ำมัน $130 อย่างไร 18 June 2009
Seminar 2009: สถานการณ์พลังงานกับภาคธุรกิจ 29 July 2009
Seminar 2009: Alternative Energy, Cogeneration and Distributed generation Crucial strategy auatainability of Thailand's Energy sector 21 July 2009
2008
Title Date Download
โลกร้อน..ในมุมมองของพลังงานสะอาด 18 December 2008
Seminar 2008: Solar & Wind Project 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Energy in Palm Oil Industry 17 October 2008
Seminar 2008: โครงการการศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Energy Policy Study 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Portfolio Standard (RPS) 17 October 2008
Seminar 2008: Green Power Market 17 October 2008
Seminar 2008: การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การใช้พลังงานกับยุทธศาสตร์จังหวัด 17 October 2008
Seminar 2008: จุดเปลี่ยนผ่าน...กิจการไฟฟ้าของไทย 17 October 2008

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th