มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Books of EforE

Publication of E for E

Seminar Presentation

Newsletter

Video Clip

Renewable Energy Information

Gallery

RE Power Plant

Biomass Price

Biomass Calendar

Seminar Presentation

2014
Title Date Download
2009
Title Date Download
พลังงานสีเขียวกับโอกาสของการลงทุน 2 December 2009
พลังงานทดแทนยั่งยืนช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร 30 April 2009
กังหันลม...พลังงานทางเลือกใหม่ 25 June 2009
บทบาทของ ESCO FUND กับการลงทุน ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 15 December 2009
ภาคธุรกิจกับการปรับตัวในการลดภาวะโลกร้อน 9 December 2009
ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย 4 December 2009
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน 2 December 2009
การกำหนดนโยบายในการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน 22 October 2009
กลไกพลังงานสีเขียว Carbon Offset ในรูปแบบ CSR 2 December 2009
Thailand : Updates and Industry Regulation 8 October 2009
พลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย 10 September 2009
Seminar 2009: Thailand Experience in clean Energy and Vision for the Future 19 June 2009
Seminar 2009: Nuclear Energy : What are the Options? 22 May 2009
Seminar 2009: The Role of Renewable Energy, Cogeneration and Distributed Generation in Sustainable Energy Development in Thailand 20 May 2009
Seminar 2009: กรณีศึกษา : พลังงาน 21 July 2009
Seminar 2009: Thailand’s Long-term Energy Security and Climate Change Challenges 26 July 2009
Seminar 2009: คนไทยจะปรับตัวให้เข้ากับน้ำมัน $130 อย่างไร 18 June 2009
Seminar 2009: สถานการณ์พลังงานกับภาคธุรกิจ 29 July 2009
Seminar 2009: Alternative Energy, Cogeneration and Distributed generation Crucial strategy auatainability of Thailand's Energy sector 21 July 2009
2008
Title Date Download
โลกร้อน..ในมุมมองของพลังงานสะอาด 18 December 2008
Seminar 2008: Solar & Wind Project 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Energy in Palm Oil Industry 17 October 2008
Seminar 2008: โครงการการศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Energy Policy Study 17 October 2008
Seminar 2008: Renewable Portfolio Standard (RPS) 17 October 2008
Seminar 2008: Green Power Market 17 October 2008
Seminar 2008: การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การใช้พลังงานกับยุทธศาสตร์จังหวัด 17 October 2008
Seminar 2008: จุดเปลี่ยนผ่าน...กิจการไฟฟ้าของไทย 17 October 2008

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th