มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Books of EforE

Publication of E for E

Seminar Presentation

Newsletter

Video Clip

Renewable Energy Information

Gallery

RE Power Plant

Biomass Price

Biomass Calendar

Biomass Calendar

Central Biomass Calendar Year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Off-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Sugarcane Bagasse                                
SugarCane Leaves and Tops                                
Maize Corncobs                                
Corn Stalks                                
Cassava Rhizomes                                
Fresh Stems                                
Oil Palm Trees Oil Palm Shells                                
Oil Palm Fiber                                
Empty Bunches                                
Palm Fronds                                

Eastern Biomass Calendar Year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Off-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Sugarcane Bagasse                                
SugarCane Leaves and Tops                                
Maize Corncobs                                  
Corn Stalks                                  
Cassava Rhizomes                                
Fresh Stems                                
Oil Palm Trees Oil Palm Shells                                
Oil Palm Fiber                                
Empty Bunches                                
Palm Fronds                                
Rubber Trees Rubber Wood Residues                                
Slabs                                
Sawdust                                

Northeastern Biomass Calendar Year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Off-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Sugarcane Bagasse                                
SugarCane Leaves and Tops                                
Maize Corncobs                                  
Corn Stalks                                  
Cassava Rhizomes                                
Fresh Stems                                
Wood Wood Residues                                
Sawdust                                

Northern Biomass Calendar Year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Off-Season Rice Rice Husks                                
Rice Straw                                
Sugarcane Bagasse                                
SugarCane Leaves and Tops                                
Maize Corncobs                                
Corn Stalks                                
Cassava Rhizomes                                
Fresh Stems                                
Wood Wood Residues                                
Sawdust                                

Southern Biomass Calendar Year
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In-Season Rice Rice Husks   Southern (West Coast)                        
          Southern (East Coast)              
Rice Straw   Southern (West Coast)                        
          Southern (East Coast)              
Off-Season Rice Rice Husks             Southern (West Coast)        
                  Southern (East Coast)    
Rice Straw             Southern (West Coast)        
                  Southern (East Coast)    
Oil Palm Trees Oil Palm Shells                                
Oil Palm Fiber                                
Empty Bunches                                
Palm Fronds                                
Rubber Trees Rubber Wood Residues                                
Slabs                                
Sawdust                                

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th