มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินโครงการ ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 1

(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้กระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ENCON FUND) จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้ง “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO FUND) ระยะที่ 1” และได้มอบหมาย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุน บริหารเงินจำนวน 250 ล้านบาท และมีระยะเวลาบริหารทั้งสิ้น 2 ปี (เดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2553)
   โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนภายใต้การบริหารของ มพส. รวม 15 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 188.04 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานเป็นจำนวน 2,800 ล้านบาท โดยเป็นการให้การสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment) 6 โครงการ และการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน (Equipment Leasing) 9 โครงการ รายละเอียดโครงการดังนี้
 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
(Equity Investment) 6 โครงการ

 

 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) 9 โครงการ

 


รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
(Equity Investment) 6 โครงการ
     
 
1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่: อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้สับ
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีกังหันไอน้ำ
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 7.5 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 390 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 23.25 ล้านบาท
สถานะโครงการ : เริ่มพัฒนาโครงการในเดือนตุลาคม 2552 โดยโครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554
 
     
 
2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี จำกัด
สถานที่: อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 5.3 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 325 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 22.07 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date ) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2556
 
     
 
3. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด
สถานที่: อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์PV แบบ Cadmium-Telluride Amorphous ของ Willard & Kelsey ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 0.9 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 105 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 39.2 ล้านบาท
สถานะโครงการ : เริ่มพัฒนาโครงการเดือนพฤศจิกายน 2553 ส่วนหนึ่งได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2554 และส่วนที่เหลือ CODได้ในเดือนมกราคม 2555
 
     
 
4. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (โคราช1)
สถานที่: อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบPoly-Crystalline ของ Kyocera ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 6.1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 723 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 40 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date) 5.88 เมกะวัตต์ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2553
 
     
 
5. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (สกลนคร1)
สถานที่: อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบPoly-Crystalline ของ Kyocera ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 6.1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 630 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 18.9 ล้านบาท
สถานะโครงการ : เริ่มพัฒนาโครงการเดือนกันยายน2553 และสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) กุมภาพันธ์ 2554
 
     
 
6. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (นครพนม1)
สถานที่: อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบPoly-Crystalline ของ Kyocera ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 6.1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 630 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 18.9 ล้านบาท
สถานะโครงการ : สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date) ได้เดือนเมษายน 2554
 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) จำนวน 9 โครงการ

     
 
1. บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จำกัด เช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
สถานที่ติดตั้ง: ห้างสรรพสินค้าฟอรั่มพลาซ่า จังหวัดชลบุรี
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 9.63 ล้านบาท
ผลประหยัด : บริษัทฯ ได้เริ่มใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 190,000 บาท/เดือน
 
     
 
2. บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอค จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงงานนิวสมไทยมอเตอร์เวอค จังหวัดสมุทรปราการ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อเครื่องปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้า(Voltage Regulator)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 5.56 ล้านบาท
ผลประหยัด : บริษัทฯ ได้เริ่มใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 22,400 หน่วย/เดือน หรือประมาณ 78,400 บาทต่อเดือน
 
     
 
3. บริษัท เซ็นจูรี่ โฮเต็ล จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค โฮเต็ล กรุงเทพฯ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Solar Water System)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 3.91 ล้านบาท
ผลประหยัด : บริษัทฯ ได้เริ่มใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งช่วยลดการใช้แก๊สแอลพีจีได้มากกว่า 187,400 MJ/เดือน หรือประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน
 
     
 
4. บริษัท โกลด์มาร์ก เทคนิคัล ซัพพลาย จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อระบบ SMAC เทคโนโลยี (SHAW Method of Air Conditioning)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 2.2 ล้านบาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 47,000 บาท/เดือน
 
     
 
5. บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จำกัด จังหวัดนครปฐม
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้ออุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า(Voltage Regulator)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 896,600 บาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 5,800 หน่วย/เดือนหรือประมาณ 20,300 บาทต่อเดือน
 
     
 
6. นิติบุคคลอาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิต เช่าซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
สถานที่ติดตั้ง: อาคารเซ็นทรัลซิตี้ กรุงเทพฯ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 1.69 ล้านบาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน
 
     
 
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ อินโนเวชั่น
สถานที่ติดตั้ง: โรงแรมโกลด์เด้นคราวน์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้ออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 434,000 บาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 12,400 หน่วย/เดือน หรือประมาณ 43,400 บาทต่อเดือน
 
     
 
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ อินโนเวชั่น
สถานที่ติดตั้ง: โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้ออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 500,000 บาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 31,800 หน่วย/เดือน หรือประมาณ 111,300 บาทต่อเดือน
 
     
 
9. บริษัท เทอร์มัล เทค จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: บริษัท เทอร์มัล เทค จำกัด อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เช่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gas Engine) ขนาด 30 กิโลวัตต์ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ โรงก๊าซชีวภาพ
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 888,100 บาท
ผลประหยัด : ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 137,000 บาท/เดือน
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com