มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินโครงการ ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2

(ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2556)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ภายใต้กระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ENCON FUND) จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO FUND) ระยะที่ 2” และได้มอบหมาย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุน บริหารเงินจำนวน 300 ล้านบาท และมีระยะเวลาบริหารทั้งสิ้น 2 ปี (เดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2556)
   โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนภายใต้การบริหารของ มพส. รวม 48 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานเป็นจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยเป็นการให้การสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment) 5 โครงการ และการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน (Equipment Leasing) 43 โครงการ รายละเอียดโครงการดังนี้
 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
(Equity Investment) 5 โครงการ

 

 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) 43 โครงการ


 รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
(Equity Investment) 5 โครงการ

 
     
 
1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี จำกัด
สถานที่: อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 5.3 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 325 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 17.93 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date ) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2556
 
     
 
2. โรงไฟฟ้าแกลบ บริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด
สถานที่: อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวลแกลบ
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีกังหันไอน้ำ
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 9.5 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 660 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 40 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องชุมชน
 
     
 
3. โครงการก๊าซชีวภาพ บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานที่: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
เทคโนโลยี : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 40 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 10 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date ) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556
 
     
 
4. โครงการโรงไฟฟ้าวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้
สถานที่: อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทโรงไฟฟ้า: โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กระดับชุมชนของบ้านแม่โจ้ ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลิม
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยีกังหันไอน้ำ
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 28 กิโลวัตต์
มูลค่าโครงการ : 3.7 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 1.7 ล้านบาท
สถานะโครงการ : ได้รับทุนจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการกลไกพลังงานสีเขียว (GEM) ของ มพส. เป็นเงินลงทุนตั้งต้นสำหรับชุมชนในการพัฒนาโครงการจำนวน 2 ล้านบาท โครงการได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date ) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 
     
 
5. โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและชีวมวล บริษัท กระบี่ เวสท ทู  เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
สถานที่: อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าไบโอแก๊สและโรงไฟฟ้าชีวมวล
เทคโนโลยี : ใช้เทคโนโลยี ABR (Anaerobic Baffled Reactor) และ แก๊สซิฟิเคชั่น
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 6.5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตไบโอแก๊ส 1.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตชีวมวลทะลายปาล์มเปล่า ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น 5 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 545 ล้านบาท
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund : 50 ล้านบาท
สถานะโครงการ : โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะ CODได้ภายในปี 2557
 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing)

     
 
1. โครงการเช่าซื้อหลอดไฟ LED บริษัท สยามเซฟแลนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: ร้านค้าสะดวกซื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : หลอด LED
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: ระยะที่ 1 จำนวน 841,020 บาท และระยะที่ 2 จำนวน 3,351,133 บาท
ผลประหยัด : การติดตั้งหลอด LED ทั้ง 3 สาขา เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของร้านสะดวกซื้อ ระยะที่ 1 ช่วยประหยัดได้ 18,502 บาท/เดือน , ระยะที่ 2 ช่วยประหยัดได้ 77,901 บาท/เดือน
 

     
 
    
2. โครงการเช่าซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: ศูนย์การค้าจังซีลอน อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : Variable Speed Drive
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 3,424,000 บาท
ผลประหยัด : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบในระบบปรับอากาศเพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้องกับภาระการใช้งานจริง ก่อให้เกิดผลประหยัด 363,797 บาทต่อเดือน
 

     
 
    
3. โครงการเช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง บริษัท ดาวส่องแสง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงแรมรอยัล แม่โขง จ.หนองคาย
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : Chiller
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 6,636,447 บาท
ผลประหยัด : เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดผลประหยัด 106,598 บาทต่อเดือน
 

     
 
    
4. โครงการเช่าซื้อหลอดไฟ LED, เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จ.กรุงเทพฯ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : หลอดไฟ LED, Chiller และ Voltage Regulator
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund:  12,651,359 บาท
ผลประหยัด : เปลี่ยนหลอดไฟ LED, เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง และติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าก่อให้เกิดผลประหยัดรวม 312,925 บาทต่อเดือน
 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (662)-953-9881-4 โทรสาร (662)-953-9885
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th