มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดใบสมัครและ เอกสารประกอบการพิจารณา

      ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

      ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO) ที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ต้องการปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน และต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทน

          ใบสมัครแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริมการลงทุน ERF001 (สำหรับทุกประเภทการขอรับการส่งเสริมการลงทุน)
          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและผู้บริหาร ERF002
          ข้อมูลแสดงฐานะผู้ค้ำประกัน ERF003

 

          ตัวอย่างการกรอกใบสมัครการเช่าซื้ออุปกรณ์แบบ Guaranteed Saving
          ตัวอย่างการกรอกใบสมัครการเช่าซื้ออุปกรณ์แบบ Shared Saving
          ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสถานประกอบการประเภท โรงงานอุตสาหกรรม 
          ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสถานประกอบการประเภท อาคาร,โรงแรม,โรงพยาบาล
          ตัวอย่างการกรอกข้อมูลค้ำประกันโดยใช้บุคคลธรรมดา
          ตัวอย่างการกรอกข้อมูลค้ำประกันโดยใช้นิติบุคคล


      ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่


 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th