มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555 (ปีที่ 5)

          แผนการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในช่วงปี 2551-2555    มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดอันจะส่งผลให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ดำเนินการเปิดรับ และพิจารณาข้อเสนอจากผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอ ภายใต้ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ

          สนพ. ประสงค์ที่จะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะลงทุนจัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ยื่นข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุน

          สนพ. จะใช้วิธีคัดเลือก โดยใช้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาตามที่ สนพ. กำหนดในเอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ (RFP) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555(ปีที่ 5) รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th และ www.thaibiogas.com


การเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2555 โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ 6 ครั้ง ดังนี้ 
 
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 และ วันพฤหัสบดีที่31พฤษภาคม 2555
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 และ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th