มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

ล้ม23โครงการกองทุนอนุรักษ์ เลิก'โซลาร์รูฟท็อป'ศาลากลาง

      บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานตั้ง2อนุกรรมการประเมินแผนลงทุนคุมการใช้เงิน พร้อมอนุมัติงบปีหน้า8พันล้าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน "คุรุจิต" เผยคตร.สั่งยกเลิก 10โครงการ ภายใต้กองทุนฯ ล้ม"โซลาร์รูฟท็อป" ศาลากลางทั่วประเทศ มูลค่า 1,800ล้านบาท พลังงานรับลูก เล็งเลิกทั้ง23โครงการ
 
      พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2558การดำเนินโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
 
      นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรอบการจัดสรรนโยบายของงบประมาณกองทุนฯในปีงบประมาณ 2558วงเงิน 7,000-8,000ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อมเห็นชอบกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2558
 
      สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประชุมฯเห็นชอบตั้งคณะกรรมการ 2ชุด 1.คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในแต่ละปี และ 2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี,แผนงาน ,โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับคณะอนุกรรมการทั้ง 2ชุด ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 
หนุนปรับประสิทธิภาพพลังงานอาคาร
 
      นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2558ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20ปี ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 
      การสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง อาคารและบ้านอยู่อาศัย การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน
 
เน้นส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน
 
      ส่วนแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน จะดำเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อาทิ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนการปรับปรุงหรือทบทวนมาตรการสนับสนุนด้านการเงินและแรงจูงใจเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
 
      ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุนการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานทดแทนในลักษณะกองทุนร่วมทุนด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชน การจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานชุมชนในหน่วยงานราชการ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนการลงทุนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ทั้งนี้ได้มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นไปศึกษาในรายละเอียด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
 
คตร.สั่งยกเลิกโซลาร์รูฟท็อปศาลากลาง74จังหวัด
 
      นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนการดำเนินการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีทั้งสิ้น 23โครงการ แต่หลังจากตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้มีการยกเลิกโครงการไปแล้ว 10โครงการ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน และโครงการนำร่องติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป บนหลังคาศาลากลาง 74จังหวัดทั่วประเทศ มูลค่า 1,800ล้านบาท
 
      ทั้งนี้โครงการที่เหลือยังต้องทบทวน ขณะที่บางส่วนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ 14โครงการ โดยคาดว่าจะจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จในอีก 2เดือนข้างหน้า เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557
 
      “โครงการที่ได้ยกเลิกไปเพราะหน่วยงานขอยกเลิกไปเอง รวมทั้งคณะกรรมการมองว่าอาจไม่เกิดประโยชน์แท้จริง สำหรับบางโครงการที่มีการตัดออก เป็นเพราะอาจไม่ทันการอนุมัติงบประมาณในอีก 2เดือนข้างหน้า จึงยกเลิกเพื่อนำไปเสนอใหม่ในการจัดงบประมาณครั้งต่อไปส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้อย่างไรต้องมีการเสนอมาอีกครั้ง” นายคุรุจิต กล่าว
 
พลังงานรับลูกเล็งเลิก 23โครงการ
 
      แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้สั่งให้แต่ละกรม กลับไปพิจารณาโครงการที่ได้นำเสนอไว้ทั้ง 23โครงการ ว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อหรือไม่ โดยให้เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานและคตร. ภายในสัปดาห์หน้า
 
      อย่างไรก็ตาม ทั้ง 23โครงการเป็นของ 4กรม ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.), สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.), สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 1หมื่นล้านบาท
 
      ทั้งนี้คาดว่าส่วนใหญ่อาจจะขอยกเลิกโครงการเพื่อตัดปัญหาที่จะตามมา เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีการว่าจ้างทำโครงการไปเพียงสัญญาแรกเท่านั้น และสามารถยกเลิกโครงการได้ แต่ต้องเคลียร์เรื่องเงินว่าจ้างให้เสร็จและส่งงบที่เหลือคืนกับกองทุนฯทั้งหมด
 
      อย่างไรก็ตาม คตร.ได้สั่งให้ชะลอโครงการและยกเลิกการเบิกจ่ายเงินใน 23โครงการดังกล่าวไปตั้งแต่ 19มิ.ย. 2557และขณะนี้มีโครงการที่ขอยกเลิกแล้วประมาณ 12โครงการ ได้แก่ โครงการของ พพ. 2โครงการ ของสนพ.7โครงการ ของสำนักปลัด 2โครงการและของกรมธุรกิจพลังงาน 1โครงการ อาทิ โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเอสเอ็มอีประหยัดไฟ โครงการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มเยาวชน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โครงการ 108ไอเดียด้านการประหยัดพลังงานภาคขนส่ง
 
      ส่วนโครงการใดที่จะขอเสนอให้ดำเนินการต่อนั้น หาก คตร.อนุมัติแล้ว ระหว่างการดำเนินโครงการทาง คตร.จะเข้าตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ร่วมตรวจสอบด้วย

2 กรกฏาคม 2557

http://www.bangkokbiznews.com


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th