มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์
"โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563"


                   ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพคือ 1.สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 2.สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 3.สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 4.สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และ 5.สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป 


                    จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเกศรินทร์ แฉ่งวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 082-8955291 E-mail : ket_kampong@hotmail.com

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com