มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนิน “โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โดย พพ. มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการเงินในการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมเอกชน อาคารควบคุมเอกชน และสถานประกอบการนอกข่ายควบคุมวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม และ ธุรกิจ Startup รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน
 

การสนับสนุนตามประเภทของสถานประกอบการ

1. สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการเป็นโรงงานควบคุมเอกชน อาคารควบคุมเอกชน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 20 ของเงินลงทุน (ค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด
2. สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการเป็นโรงงานควบคุม อาคารควบคุม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมและธุรกิจ Startup จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ของเงินลงทุน (ค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด
3. สถานประกอบการที่ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ของเงินลงทุน (ค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. โรงงาน / อาคารควบคุม เอกชน
3. SMEs สถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก
4. วิสาหกิจชุมชน
5. ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม
6. ธุรกิจ Startup

เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ม.ค. 65

สอบถาม หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.dede.go.th หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 223 0021-9 ต่อ 1036, 1810, 1132, 1504 หรือ 083-9740079, 087-0445382

 

 

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com