มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

สมัครงาน

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Energy for Environment Foundation: E for E)

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการใหม่ๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งจดหมาย หรือ E-mail : efe@efe.or.th พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติย่อ (CV)
2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการผ่านงานที่สำคัญ (หากมี)

ส่งมาที่ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) (สมัครงาน) เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02 953 9881-4 ต่อ 111 (คุณใจจินต์)

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th