มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

ราคาชีวมวล

ปี เดือน สุรินทร์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี เชียงราย ฉะเชิงเทรา
2560 ม.ค. 1,200 1,500 1,550 - -
  ก.พ. 1,200 1,500 1,550 - -
  มี.ค. 1,200 1,500 1,300-1,400 - -
  เม.ย. 1,500 1,500 1,300-1,400 - -
  พ.ค. 1,500 1,500 1,300-1,400 - -
  มิ.ย. 1,700-1800 - 1,350-1,400 - -
  ก.ค. 1,700-1800 - 1,350-1,400 - -
  ส.ค. 1,700-1800 - 1,350-1,400 - -
  ก.ย. 1,700-1800 - 1,350-1,400 - -
  ต.ค. 1,700-1800 - 1,350-1,400 - -
  พ.ย. - - - - -
  ธ.ค. - - - - -
หน่วย : บาท/ตัน
ปี เดือน กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี นราธิวาส
2560 ม.ค. 730 - 500 620 650
  ก.พ. 750 - 500 570 -
  มี.ค. 610 - 500 570 -
  เม.ย. 525 - 500 570 -
  พ.ค. 650 - 500 570 -
  มิ.ย. 750 - 500 600 -
  ก.ค. - - 500 600 -
  ส.ค. - - 500 600 -
  ก.ย. - - 600 480 -
  ต.ค. - - 600 480 -
  พ.ย. - - - - -
  ธ.ค. - - - - -
หน่วย : บาท/ตัน
หมายเหตุ : ราคาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นราคาหน้าโรงที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง
ปี เดือน สุราษฏร์ธานีี่ กระบี่
2560 ม.ค. 50 35
  ก.พ. 50 35
  มี.ค. 50 35
  เม.ย. 50 35
  พ.ค. 50 35
  มิ.ย. 50 20
  ก.ค. - -
  ส.ค. - -
  ก.ย. - -
  ต.ค. - -
  พ.ย. - -
  ธ.ค. - -
หน่วย : บาท/ตัน
ปี เดือน ลพบุรี อุดรธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี
2560 ม.ค. 1,050-1,100 - - -
  ก.พ. - - - -
  มี.ค. - - - -
  เม.ย. - - - -
  พ.ค. - - - -
  มิ.ย. - - - -
  ก.ค. - - - -
  ส.ค. - - - -
  ก.ย. - - - -
  ต.ค. - - - -
  พ.ย. - - - -
  ธ.ค. - - - -
 หมายเหตุ : ราคาไม้สับชิ้นยังไม่รวม VAT 7% ณ หน้าโรงไฟฟ้า
 หน่วย      : บาท/ตัน
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th