มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

ภาคกลาง ชีวมวล ปีปฏิทิน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปี แกลบนาปี                                
ฟางข้าวนาปี                                
ข้าวนาปรัง แกลบนาปรัง                                
ฟางข้าวนาปรัง                                
อ้อยโรงงาน ชานอ้อย                                
ใบอ้อยและยอดอ้อย                                
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซังข้าวโพด                                
ลำต้นข้าวโพด                                
มันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง                                
ลำต้นมันสำปะหลัง                                
ปาล์มน้ำมัน กะลาปาล์ม                                
เส้นใย                                
ทะลายปาล์มเปล่า                                
ทางปาล์ม                                
ภาคตะวันออก ชีวมวล ปีปฏิทิน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปี แกลบนาปี                                
ฟางข้าวนาปี                                
ข้าวนาปรัง แกลบนาปรัง                                
ฟางข้าวนาปรัง                                
อ้อยโรงงาน ชานอ้อย                                
ใบอ้อยและยอดอ้อย                                
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซังข้าวโพด                                  
ลำต้นข้าวโพด                                  
มันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง                                
ลำต้นมันสำปะหลัง                                
ปาล์มน้ำมัน กะลาปาล์ม                                
เส้นใย                                
ทะลายปาล์มเปล่า                                
ทางปาล์ม                                
ไม้ยางพารา เศษไม้                                
ปีกไม้                                
ขี้เลื่อย                                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชีวมวล ปีปฏิทิน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปี แกลบนาปี                                
ฟางข้าวนาปี                                
ข้าวนาปรัง แกลบนาปรัง                                
ฟางข้าวนาปรัง                                
อ้อยโรงงาน ชานอ้อย                                
ใบอ้อยและยอดอ้อย                                
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซังข้าวโพด                                  
ลำต้นข้าวโพด                                  
มันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง                                
ลำต้นมันสำปะหลัง                                
ไม้ เศษไม้                                
ขี้เลื่อย                                
ภาคเหนือ ชีวมวล ปีปฏิทิน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปี แกลบนาปี                                
ฟางข้าวนาปี                                
ข้าวนาปรัง แกลบนาปรัง                                
ฟางข้าวนาปรัง                                
อ้อยโรงงาน ชานอ้อย                                
ใบอ้อยและยอดอ้อย                                
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซังข้าวโพด                                
ลำต้นข้าวโพด                                
มันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง                                
ลำต้นมันสำปะหลัง                                
ไม้ เศษไม้                                
ขี้เลื่อย                                

ภาคใต้ ชีวมวล ปีปฏิทิน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปี แกลบนาปี   ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                        
          ภาคใต้ฝั่งตะวันออก              
ฟางข้าวนาปี   ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                        
          ภาคใต้ฝั่งตะวันออก              
ข้าวนาปรัง แกลบนาปรัง             ภาคใต้ฝั่งตะวันตก        
                  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก    
ฟางข้าวนาปรัง             ภาคใต้ฝั่งตะวันตก        
                  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก    
ปาล์มน้ำมัน กะลาปาล์ม                                
เส้นใย                                
ทะลายปาล์มเปล่า                                
ทางปาล์ม                                
ไม้ยางพารา เศษไม้                                
ปีกไม้                                
ขี้เลื่อย                                
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th