มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

2559
หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
Seminar 2016: เสวนา เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนกับความมั่นคงด้านพลังงานไทย”
โดย ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 สิงหาคม 2559
Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง “ปัญหาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไทยและข้อเสนอแนวทางแก้ไข”
โดย คุณสุวพร ศิริคุณ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
31 สิงหาคม 2559
Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง “Energy Storage for Residential and commercial as additional opportunity with the Net-Metering for PV installation in Thailand”
โดย Dr. Oussama Chehab, Vice President, Sales Emerging Market, SMA Solar Technology AG
31 สิงหาคม 2559
Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง “Solar Energy... โอกาสของคนไทย”
โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอสพีซีจี
31 สิงหาคม 2559
Seminar 2016: บรรยาย เรื่อง“German Experience on High Penetration of Renewables – Challenges for the system stability”
โดย Dr. Edwin Lerch, Head of System Dynamics, Siemens AG, Germany
31 สิงหาคม 2559
Seminar 2016: เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนไทยวันนี้”
โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
31 สิงหาคม 2559
2556
หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
ความมั่นคงทางพลังงาน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 16 กรกฎาคม 2556
บทบาทของไทยต่อปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 4 กรกฎาคม 2556
“Myanmar’s Emergence as a Player in the Energy Sector” Presentation by Dr.Piyasvasti Amranand 28 พฤษภาคม 2556
“มาตรการสนับสนุนการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กรภาคธุรกิจ” งาน EcoLightTech Asia 2013 โดย คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. 13 พฤศจิกายน 2556
งานเปิดตัว ESCO Revolving Fund โดย คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. 7 สิงหาคม 2556
Seminar 2013: เรื่อง “ค่าไฟแพง ไฟขาดแคลน แก้ได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน” โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 4 เมษายน 2556
Seminar 2013: บรรยาย เรื่อง “GEM … พลังงานหมุนเวียนสำหรับพื้นที่ห่างไกล” โดย คุณมณฑล วสุวานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ มพส. 4 เมษายน 2556
Seminar 2013: บรรยาย เรื่อง “พลังน้ำ ... ไฟฟ้าพัฒนาชีวิต” โดย คุณอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มดำเนินงานและบำรุงรักษา พพ. 4 เมษายน 2556
4 เมษายน 2556
Seminar 2013:บรรยาย เรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์ ... ไม่แพงอย่างที่คิด” โดย คุณวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ บมจ. เอสพีซีจี 4 เมษายน 2556
Seminar 2013: เสวนา เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนทำให้ค่าไฟแพงจริงหรือ???” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 เมษายน 2556
4 เมษายน 2556
“E108 ผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม : ทิศทางพลังงานแห่งอนาคต การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน” 7 กุมภาพันธ์ 2556
Government Fund for ESCO Business (ESCO Fund) 22 มกราคม 2556
2554
หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
เสวนาหัวข้อ : Save Energy Save The World 1 ธันวาคม 2554
Seminar 2011: เสวนา : ความจริงเรื่องพลังงาน ปัญหาและทางออกของประเทศไทย โดย คุณสุวพร ศิริคุณ 28 กันยายน 2554
Seminar 2011: เสวนา : แนวคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน โดย คุณพัชรี คงตระกูลเทียน 28 กันยายน 2554
Seminar 2011: ประสบการณ์การส่งเสริมการลงทุนของ ESCO Fund โดย คุณมณฑล วสุวานิช 28 กันยายน 2554
Seminar 2011: การพัฒนาโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดย คุณอาทิตย์ เวชกิจ 28 กันยายน 2554
Seminar 2011: ประสบการณ์การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดย คุณวันดี กุญชรยาคง 28 กันยายน 2554
Seminar 2011: สินเชื่อเพื่อการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน โดย คุณนพเดช กรรณสูต 28 กันยายน 2554
2552
หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
พลังงานสีเขียวกับโอกาสของการลงทุน 2 ธันวาคม 2552
พลังงานทดแทนยั่งยืนช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร 30 เมษายน 2552
กังหันลม...พลังงานทางเลือกใหม่ 25 มิถุนายน 2552
บทบาทของ ESCO FUND กับการลงทุน ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 15 ธันวาคม 2552
ภาคธุรกิจกับการปรับตัวในการลดภาวะโลกร้อน 9 ธันวาคม 2552
ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย 4 ธันวาคม 2552
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน 2 ธันวาคม 2552
การกำหนดนโยบายในการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน 22 ตุลาคม 2552
กลไกพลังงานสีเขียว Carbon Offset ในรูปแบบ CSR 2 ธันวาคม 2552
Thailand : Updates and Industry Regulation 8 ตุลาคม 2552
พลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย 10 กันยายน 2552
Seminar 2009: Thailand Experience in clean Energy and Vision for the Future 19 มิถุนายน 2552
Seminar 2009: Nuclear Energy : What are the Options? 22 พฤษภาคม 2552
Seminar 2009: The Role of Renewable Energy, Cogeneration and Distributed Generation in Sustainable Energy Development in Thailand 20 พฤษภาคม 2552
Seminar 2009: กรณีศึกษา : พลังงาน 21 กรกฎาคม 2552
Seminar 2009: Thailand’s Long-term Energy Security and Climate Change Challenges 26 กรกฎาคม 2552
Seminar 2009: คนไทยจะปรับตัวให้เข้ากับน้ำมัน $130 อย่างไร 18 มิถุนายน 2552
Seminar 2009: สถานการณ์พลังงานกับภาคธุรกิจ 29 กรกฎาคม 2552
Seminar 2009: Alternative Energy, Cogeneration and Distributed generation Crucial strategy auatainability of Thailand's Energy sector 21 กรกฎาคม 2552
2551
หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
โลกร้อน..ในมุมมองของพลังงานสะอาด 18 ธันวาคม 2551
Seminar 2008: Solar & Wind Project 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: Renewable Energy in Palm Oil Industry 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: โครงการการศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: Renewable Energy Policy Study 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: Renewable Portfolio Standard (RPS) 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: Green Power Market 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การใช้พลังงานกับยุทธศาสตร์จังหวัด 17 ตุลาคม 2551
Seminar 2008: จุดเปลี่ยนผ่าน...กิจการไฟฟ้าของไทย 17 ตุลาคม 2551

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th