มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

หัวข้อ วันที่ ดาว์นโหลด
ผลงานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2554-2555 (เอกสารประกอบงานสัมมนาประจำปี 2556) 4 เมษายน 2556
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทไบโอเอทานอล (กันยายน 53 - กุมภาพันธ์ 54) 1 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสำรวจการใช้พลังงานในเขตสำนักงานพลังงานภูมิภาค 1-12 (กุมภาพันธ์ 2549) 4 กันยายน 2551
The Study on Expansion of Regulations for the Purchase of Power from VSPP (September 2005) 29 กันยายน 2551
โครงการการศึกษาการขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (กันยายน 2548) 8 ตุลาคม 2551
ต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมไทย (ต.ค.2547) 8 ตุลาคม 2551
โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (มกราคม 2547) 8 ตุลาคม 2551
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th