มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Books of EforE

Publication of E for E

Seminar Presentation

Newsletter

Video Clip

Renewable Energy Information

Gallery

RE Power Plant

Biomass Price

Biomass Calendar

Publication of E for E

Title Date Download
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทไบโอเอทานอล (กันยายน 53 - กุมภาพันธ์ 54) 1 February 2011
โครงการสำรวจการใช้พลังงานในเขตสำนักงานพลังงานภูมิภาค 1-12 (กุมภาพันธ์ 2549) 4 September 2008
The Study on Expansion of Regulations for the Purchase of Power from VSPP (September 2005) 29 September 2008
โครงการการศึกษาการขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (กันยายน 2548) 8 October 2008
ต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมไทย (ต.ค.2547) 8 October 2008
โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (มกราคม 2547) 8 October 2008
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th