มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Books of EforE

Publication of E for E

Seminar Presentation

Newsletter

Video Clip

Renewable Energy Information

Gallery

RE Power Plant

Biomass Price

Biomass Calendar

RE Power Plant

ขั้นตอน/กฎระเบียบ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน จะต้องศึกษาและวางแผนในการดำเนินงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
รวมทั้งหากผู้ประกอบการต้องการพัฒนาโครงการเพื่อการขายไฟฟ้าเข้าระบบ จะต้องดำเนินการขออนุญาตการประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานของการไฟฟ้าหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง มพส. ได้ทำการสรุปขั้นตอนต่างตามผังด้านล่าง ดังนี้
กฎและระเบียบพลังงานหมุนเวียน
1. พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2. กฎระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประกาศ กฟน. ที่ 32/2552 (9 มีนาคม 2552)
3. ประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานลม
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553
ประกาศห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คู่มือการขอจำหน่ายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก(VSPP) คู่มือการขอจำหน่ายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
* รายละเอียดและเอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. นโยบายพลังงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2555- 2558
- บทสรุปผู้บริหาร
- แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555- 2558
• แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
- สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573(PDP 2010)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th